برنامه ریزی های نمایشگاه،مردانه بود

۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نبود حداقل ترین امکانات زیرساختی، تبلیغات و اطلاع رسانی نامناسب ،خدمات رسانی ضعیف ،زمانبندی غیر کارشناسی و بازدیدکنندگان حداقلی از جمله مشکلات هشتمین نمایشگاه کتاب البرز از زبان برخی از شرکت کنندگان بود.