اسرائیل تدابیر امنیتی شدیدی در مسجد الاقصی به اجرا گذاشت