مشاغل نجات‌بخش

۳ اسفند ۱۳۹۷

به گفته كارشناسان در دنیا حدود ۱۵ هزار شغل وجود دارد؛ درحالی‌که در ایران تنها ۳۰۰۰ شغل ایجاد شده است....