خيز براي تصاحب فصل طلايي!

۵ اسفند ۱۳۹۷

بعضي روزنامه ها با استناد به گفته هاي «يك منبع آگاه» گزينه هاي اكران نوروز را گمانه زني كرده و اعلام كرده اند كه تهيه كنندگان و پخش كنندگان از هم اكنون قول و قرار هاي قطعي خود را با سينماداران گذاشتهاند!