استخر بانوان در بش قارداش بجنورد تابستان بهره برداری می شود