مدیریت مصرف اینترنت با بسته های جدید اینترنت آسیاتک

۳۰ مرداد ۱۳۹۸

با ارائه سرویس های متنوع اینترنت، مشترکین آسیاتک از این پس می توانند با توجه به الگوی مصرف ارائه سرویس های متنوع اینترنت، مشترکین آسیاتک از این پس می توانند با توجه به الگوی مصرف اینترنت خود و خانواده، نسبت به خرید سرویس های متناسب با نیازشان اقدام کنند. خود و خانواده، نسبت به خرید سرویس های متناسب با نیازشان اقدام کنند.