جاي پاي خون برزمين هاي آفريقاي جنوبي

۱۰ مهر ۱۳۹۸

موج خشونت ضد خارجي در آفريقاي جنوبي باعث مرگ ١٠ کارگر مهاجر شده است. اين غول اقتصادي قاره افريقا، درعين حال بالاترين ميزان نابرابري را دارد. بيکاري در ميان جمعيت فعال در مرز ٤٠ درصد بويژه در ميان سياهپوستان است. در ميان مسائلي که باعث تشنج اجتماعي مي شود در درجه اول مسئله ناحل شدني برابري در تقسيم زمينها قرار دارد. سه چهارم مزارع خصوصي به زمينداران ثروتمند سفيد تعلق دارند. برنده انتخابات عمومي ۸ مه در آفريقاي جنوبي، کنگره ملي آفريقا ANC بود، اما با درصدي ضعيف از هميشه در حومه هاي سبز کوازولوـ ناتال ، بين مزارع نيشکر و کلبه هاي زيبا ، زاغه نشين کوچکي از (...)

-
2019/10