ميان ايالات متحد آمريکا و چين، جنگي بيشتر ژئوپليتيک تا تجاري

۱۱ مهر ۱۳۹۸

با گرويدن چين به اقتصاد بازار، بنا بود که اين کشور در حد حلقه اي در زنجيره توليد يک اقتصاد جهاني به رهبري آمريکا و شرکت هاي چند مليتي آن باقي بماند. اما سرعت پيشرفت و تحول اقتصادي اين کشور اکنون موجب نگراني رهبران آمريکاست که مي کوشند رقيبي راکه زودتر از زمان پيش بيني شده ظهور کرده و جايگاه ابر قدرت برتري طلب آنها را مورد تهديد قرار داده، از ميان بردارند در ٢٦ ژوئن ٢٠١٦، دونالد ترامپ سخنراني مهمي ايراد کرد که در آن از برنامه اقتصادي و تجاري بين المللي صحبت مي کرد که در صورت انتخاب شدن به اجرا مي گذاشت. مضمون کلي اظهاراتش، نقد تندي بود عليه سياستمداران (...)

-
2019/10