عارضه محمد بن سلمان (MBS) در دمشق

۱۳ مهر ۱۳۹۸

آيا عارضه MBS (محمد بن سلمان) دمشق را فراگرفته است؟ اين پرسشي است که در اين آغاز پائيز درباره سرنوشت رامي مخلوف، ابرثروتمند و پسردايي خيلي نزديک به بشار اسد بر لب ها جاري است. او حامي بي قيد و شرط رژيم است و چنان قدرتي دارد که مي توان گفت که سوريه به خاندان اسد- مخلوف تعلق دارد. با اين حال، ثروت اين ميلياردر که از مالکيت شرکتهاي خدمات تلفن همراه تا پيمانکاري هاي عمومي و گردشگري و حمايت از شبه نظاميان هوادار رژيم را دربر مي گيرد، به نظر مي رسد که تحت نظر قدرت حاکم قرارگرفته است. رامي مخلوف کجا است و برسر ثروت اين مرد که به ويژه مالک بزرگ ترين شرکت خدمات (...)

-
2019/10