ژرژ کورم (Georges Corm )، رهگذار یک روشنفکر لبنانی

۱۵ مهر ۱۳۹۸

ژرژکورم، متولد سال ١٩۴٠، یک حقوقدان، سیاست شناس، اقتصاد دان و وزیرپیشین اقتصاد ودارائی لبنان میباشد که شاهد چندین دهه پرتلاطم خاورمیانه بوده است. هم اکنون استاد علوم سیاسی در دانشگاه سنت ژوزف بیروت، او آثاربسیاری درباره تاریخ منطقه وکشمکش هائی که درآن شکاف ایجاد کرده اند نوشته است. Sylvain Mercadier : چه عوامل، وقایع وجریان های فکری درمدت تحصیلات برشما اثر گذاشته اند؟ Georges Corm : اولین قدم، آموزش متوسطه با کیفیت خوب درمیان ژزوئیت های قاهره وسپس تحصیلات من درانستیتوی مطالعات سیاسی پاریس ودانشکده حقوق وعلوم اقتصادی میباشد. من با نشأت گرفتن از فرهنگ (...)

-
2019/10