سقوط محتوم اقتصاد لبنان

۱۵ مهر ۱۳۹۸

همه اين لطيفه را مي دانند که مردي که درحال سقوط از ساختمان ٥٠ طبقه بود، وقتي به طبقه سوم رسيد با لبخند گفت: «تا اينجا به خير گذشت!». آيا نظام بانکي لبنان، که ستون فقرات اقتصاد اين کشور است، به طبقه اول پيش از سقوط نرسيده است ؟ براي بسياري از لبناني ها، صحبت کردن درباره يک بحران اقتصادي احتمالي نامعقول است زيرا بحران هم اکنون وجود دارد. شغل کمياب است و حقوق کافي پرداخت نمي شود. زيرساخت ها فرسوده است و خدمات عمومي متناسب با تقاضا وجود ندارد. جنگ در آن سوي مرز، در سوريه، هيچ مشکلي را حل نکرده و مشکلاتي که امروز لبنان با آنها رودررو است، ديروز هم وجود (...)

-
2019/10