به مناسبت روز کورش، چه کسانی آمر ممانعت از اجتماع مردم در پاسارگاد هستند؟: ضیاء مصباح

۷ آبان ۱۳۹۸

ویژگیهای کورش، انسانی که بی همتا بود
تنها مرد مقتدر جهان بود که یک همسر داشت و برده داری را برانداخت و برده و کنیزی نداشت.
به آیین مردمان اهانت نکرد وانان را گرامی داشت. به یاری ستمدیدگان پرداخت وهیچگونه چشم داشتی از انان نداشت. به همسر دشمنش تجاوز نکرد و او را گرامی داشت و نگهبانی برای او نهاد تا اورا حفظ کند. در اوج قدرتش بار عام میداد تا ضعیفترین و فقیر ترین مردمانش اورا ببینند و هر خواسته ای دارند، بشنود. تنها مرد جهان بود که دشمنانش را بعد از شکست گرامی داشت وانان را نکشت تا بدانند مهراو یعنی چه. دوسوم جهان را فتح کرد. غذائی ساده میخورد از نوع خوراک (...)

-
گزارش