تعطیلی ۲۵ درصد فروشگاه‌های صنایع دستی در یک سال گذشته