فیلم؛ حکومت علنا دیگر کنترلی به اوضاع ندارد

۵ اسفند ۱۳۹۸

حکومت علنا دیگر کنترلی به اوضاع ندارد. مسئولان خودخوانده فقط بفکر خود و اطرافیانشان هستند و اجناس حیاتی را که مردم در این شرایط بحرانی نیاز دارند، بجای اینکه ارزانتر شوند، به چند برابر قیمت بفروش میرسند.