ليبي، هرج و مرج سياسي، دخالت خارجي

۱۳ اسفند ۱۳۹۸

چندين قدرت خارجي در وخيم تر شدن اوضاع ليبي نقش داشته اند. آنها با حمايت از گزينه نظامي وبا تضعيف گزينه سياسي، زمينه را جهت به قدرت رسيدن مجدد سرسپردگان رژيم سابق فراهم نمودند. رمزگشائي يک ناکامي ديپلماتيک، در حالي که مارشال حفتر با حمايت روز افزون کنشگران خارجي از جمله فرانسه، پيشروي خود را به سمت طرابلس آغاز کرده است مداخلات گوناگون در ليبي به واسطه هرج ومرجي که اين کشوردرآن دست و پا مي زند، قابل توجيه است؛ آشوب و اغتشاشي که خود مي تواند با شکست گفتگوي سياسي، به خشونت و چندپاره شدن کشورختم شود. بن بست ابتکارات گوناگون سياسي جهت حل وفصل اين امر و تضمين يک (...)

-
2020/03