فیلم؛ بیداد کرونا و رژە بی کفایتی سپاە پاسداران

۶ فروردین ۱۳۹۹

مانور بی کفایتی سپاە پاسداران در اهواز برای نشان دادن اقتدار پوشالی خود

سپاە پاسداران می کوشد این بحران را بە فرصتی برای بازیابی مشروعیت از دست رفتە خود تبدیل کند، اما چهرە تروریستیش دیگر نە فقط برای مردم کشور، بلکە برای کل منطقه و جهان آشکار شدە است.

به گزارش خبرگزاری های بین المللی، شبه‌نظامیان مورد حمایت سپاه پاسداران متهم می‌شوند که عامل اصلی انتقال ویروس کرونا از ایران به لبنان بوده‌اند. شهروندان لبنانی از این مسئله خشمگین هستند. گفته می شود شیوع کرونا در لبنان فعالیت نیروهای حزب‌الله را محدود کرده است.