زندان زیر سایه کرونا ‌: صالح نقره‌کار وکیل دادگستری...

۱۸ فروردین ۱۳۹۹

زندان زیر سایه کرونا ‌ صالح نقره‌کار . وکیل دادگستری
‌۱٫ در کنار نگرانی‌های بشردوستانه محلی، منطقه‌ای، ملی و جهانی، کانون توجه مدافعان حقوق انسانی به اقشار آسیب‌پذیر اقتصادی، مشاغل روزمزد، خانواده‌های فاقد سرپرست، کودکان کار و زباله‌گردها، خدمات‌دهنگان عمومی مانند پاکبان‌ها، زندانیان و اقشار شاغل در زندان‌ها معطوف شده است. در برنامه اقدام وضعیت اضطرار، ملاحظه‌گری اوضاع هر قشر قابل توجه است. اصل کرامت انسانی و صیانت از حق حیات از یک طرف و نظامات عمومی و مصالح اجتماعی از طرف دیگر زمینه اتخاذ رویکرد و کارکرد متمایز از روزمره را ایجاب می‌کند. حق سلامت و حیات (...)

-
گزارش