محبوس در جهاني مجازي (ماتريس)

۲۸ خرداد ۱۳۹۹

شمارش منحوس روزانه مرگ و مير، سمي بودن همسايه، پيش بيني هاي آخرالزماني، تصاوير حلقه هاي افراد در حال احتضار: رسانه ها تحت پوشش حفاظت از مردم عليه کوويد-١٩، مردم فرانسه را کودکان خردسال انگاشته و به آنها وحشت بهداشتي تحميل کرده اند. اين مردم که به مدت ٢ ماه شنوندگان وبينندگان قرنطينه شده اين رسانه ها بوده اند، سرانجام واقعيت را دريافته اند. ماه ها بيماري و قرنطينه بسياري از مردم را به وابستگي بيشتر به رسانه ها، انديشيدن، بحث کردن و کارکردن واداشته است. با آن که انتشار مطبوعات نوشتاري با اثر منفي قرنطينه روبرو بوده، هرگز از چنين رونقي برخوردار نبوده است: (...)

-
2020/06