ايران و ديگران. توافق هسته اي در برزخ

۲ تير ۱۳۹۹

توافق نامه هسته اي ايران که پنج سالي از امضاء آن مي گذرد، از سوي هيئت حاکمه آمريکا زير ضربات سهمگين قرار گرفته است. و اين در حالي رخ داده که خطر کنار کشيدن تهران از معاهده منع گسترش سلاح هاي هسته اي و همچنين تشديد خطر روياروي در خليج فارس کاملاً محتمل مي نمايد. طي دو سال، يعني زمان خروج ايالات متحده از توافق هسته اي وين، که با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) نيز اطلاق مي شود، دولت آمريكا به دنبال بارقه هائي از فروپاشي اقتصاد ايران است که مقدمه اي براي به زانو در آوردن جمهوري اسلامي به زعم آمريکاست. افراطي ترين ها در دولت امريکا هنوز فکر ميکنند که با (...)

-
2020/06