در افريقا، وعده ظهور «رشد اقتصادي چشمگير» سرابي بيش نيست

۴ تير ۱۳۹۹

مفهوم « رشد نوظهور» که مرتبا از آن براي تعريف از دست آورد هاي اميدوار کننده چند اقتصاد افريقائي استفاده مي شود درعين حال برچسبي است براي کشورهائي که تن به دگم هاي نئوليبرال و دستور هاي صندوق بين المللي پول و بانک جهاني ميدهند. اين برچسب به سختي مي تواند چهره ديگر رشد اقتصادي فريبنده اي را پنهان کند که فقط يک اقليت کوچک از آن سود مي برند. يک زماني رشد نوظهور افريقا نقل مجلس بود. اين مفهوم براي اولين بار در گزارش ريچارد نيکسون تحت عنوان « The emergence of Africa » (١) در سال ١٩٥٧ مطرح شد. او که درآنزمان معاون رئيس جمهور امريکا بود از سفري به يک سلسله از (...)

-
2020/06