هنگامي که بلاي آسماني بر سرمان نازل مي شود

۴ تير ۱۳۹۹

چند ماه پيش، از شهري دور افتاده و ناشناخته، ويروسي جديد سراسر دنيا را درنورديد و ميلياردها تن را واداشت که در خانه بمانند. چيزي که حتي در يک اثر تخيلي و آخرالزماني هم نمي شد تصور کرد... انسان به تجربه جديدي دست يافت و پي برد که نظريه «پايان دنيا » تقلبي اشتباه برانگيز بيش نيست و دريافت که، درواقع، تاريخ غيرقابل پيش بيني است. ما با وضعيتي معماگونه و بي سابقه رودررو شده ايم. هيچ کس قادر نيست اين دوران عجيب و غريب و تيره و تار را تحليل و روشنگري کند. دوراني که پايه هاي جوامع ما چنان مي لرزد که گويي زمين لرزه اي جهاني آن را تکان داده است. هيچ نشانه اي براي (...)

-
2020/06