پس از سرمایه داری

۶ تير ۱۳۹۹

سه قرن پیش ، دیدرو، این پرسش را مطرح کرد: «آیا صادقانه اعتقاد دارید كه جفتک زدن یک اسب در یکی از استانهای فرانسه، پرواز پروانه ای را در جزایر سوندا مختل می كند؟» خوب ، اکنون می دانیم: که ، پرواز یک خفاش در یک شهر آسیایی می تواند بحران ، بیماری و مرگ را در دوردست ، در فرانسه و سراسر جهان به همراه داشته باشد. واین به معنی خرافات وعقب ماندگی فرهنگی نیست، زیرا ویروس بدون گذرنامه و سیاست، در تماس با انسان و گسترش همه گیری، همه چیز را مدیون جهانی سازی و جهانی شدن روند تولید و زندگی سرمایه داری است. متخصصین انسان شناسی به خوبی از منطق ایجاد زنجیره ای اپیدمی (...)

-
2020/06