ایران گلوبال

آتش به اختیاریم _«چون شلغم و خیاریم » !

Video of GXaylinP6aE

موزیکال _طنزی از «منم اسپارتاکوس» که در رابطه با سخنان خامنه ای سروده شد و در ان تاریخچه آتش به اختیار را از اتش زدن سفارت تا داستان تجاوزکهریزک را با نشان دادن ویدئو کلیب و تصاویر تاریخی به نمایش_ ویدئو تبدیل نمود:

اجرای فرمان آتش به اختیار ولی فقیه در روز قدس و فرار حسن روحانی

هنوز فرمان سیدعلی خشک نشده است که سیاست فاشیستی "آتش به اختیار" رهبر، دامن خودی های نظام را گرفت و حسن روحانی مجبور به فرار از تظاهرات روز قدس شد....

حل مسائل جامعه با هزار نیاز، کار “فتوا” نویسان اسلامگرا نیست!

اقبال اقبالیروزگاری کسی بیمار می شد، سراغ طبیب می رفت. طبیبان یک شهر شاید به چند تن نمی رسید. بیاد دارم که 50 سال پیش، شهرکرد یک طبیب داشت...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - ایران گلوبال