کار آنلاین | (ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت

دهە شصت را در کردستان تکرار نکنید!

اخیرا می شنویم کە تحرکات نظامی نیروهای پیشمرگ عمدتا وابستە بە حزب دمکرات کردستان ایران در کردستان ایران افزایش یافتە اند. آخرین نمونە آن، جانباختن دو نفر از پیشمرگان حزب در جریان آتشباری نیروهای جمهوری اسلامی، و یا درگیری در اطراف مریوان و کشتە...

نکبت بمب افکنهای خارجی

علیرغم وعدەهای عبادی بەمردم معترض شهر بصرە، امروز دوبارە مردم در این شهر بە خیابانها آمدە تا بە اعتراضات خود علیە بی آبی، بی برقی در گرمای بیش از پنجاە درجە، و نیز دزدی و اختلاس بی حد و حصر مسئولین ادامە بدهند. خبرها حاکی از همراهی مردم در...

فشار خارجی و جنبش های مردمی

جنگ جهانی اول بە انقلاب در روسیە انجامید. نیروهای انقلابی روسی، از جملە بلشویکها توانستند بر موج اعتراضی درون جامعە سوار شدە، با سازماندهی آن، جامعە روسیە را بە مسیر تغییر رادیکال هدایت کنند. سئوال این است کە در شرایط خطر خارجی، چگونە نیروهای...

یادداشتهای چپ بعد از شکست کبیر

به بهانه نام یکی از "هگل گرایان جوان" و یکی از آموزگاران سوسیالیسم، در اینجا یادی از موسی هس (1875-1812)؛ انقلابی و نظریه پرداز آلمانی همعصر مارکس هم می شود. او یک کمونیست اتوپیست و عضو مهم "محفل عدالتخواهان" زمان خود بود، و سعی کرد سوسیالیسم...

نقد و نظری بر کتاب «مشروطه ایرانی» نوشته دکتر ماشاء الله آجودانی

سعی و تلاش مذبوحانه کسانی که پرنسیب واقعی آنها در جبهه سلطنت طلبی تعریف می یابد مغلطه، تخطئه و تحریف واقعیت های تاریخ معاصر ایران و نفی مجاهدت مردم در سده اخیر که سرآغاز آن انقلاب مشروطه بوده در پی آمد آن، مبارزات پر رنج و تلاش و کوشش خردمندانه...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - کار آنلاین | (ارگان سازمان فداییان خلق ایران (اکثریت