آزادى بيان

اعدام ننگ بشریت است

اعدام ننگ بشریت استامروز هجدهم ژوئن محمد ثلاث را بدون دادگاهی آخر اعدام کردند. تصمیم شان را گرفته بودند و اگر چند بار دیگر هم دادگاهی میشد باز حکم را اجرا میکردند.  انتظار عفو و بخشش از این نظام منحوس و انسان کش و سیستم قرون وسطایی اش زیادی خوش...

انقلاب آزادی است / اقبال نظرگاهی

انقلاب آزادی استماهی به آب زنده استدرخت به ریشهپرنده به پروازروز به خورشیدشب به ستارهآب به پاکیزمین و زمان به انسانانسان به آزادیانسانیت به برابریزن به عشقمرد به رنجکارگر به امیددهقان به دعاقدرت به سرکوبثروت به حرص و ولعاسلام به جنایتآخوند به...

خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ + تاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش دوم)

خط مشی سوسیالیسم کارگری پس از خیزش دی‌ماه ۹۶ (پاسخ به سوالات) - رضا مقدمتاریخ شفاهی چپ در کردستان (بخش دوم) - علی خدری (کردی)

خط مشى سوسياليسم كارگرى پس از خیزش دیماه ٩٦

خط مشى سوسياليسم كارگرى پس از خیزش دیماه ٩٦خيزش توده ای دیماه 96 به دو دهه سیطره گفتمان اصلاح طلبی بر فضای سیاسی ایران پایان داد و چهل سال بعد از انقلاب بهمن، مجددا افق انقلاب را در ایران نمایان ساخت. از زاویه منفعت کارگران و مردم...

گفتگو با سلام زيجی درباره خروج آمريكا از برجام و تحرك نيروهای دست راستی

گفتگو با سلام زيجی درباره خروج آمريكا از برجام و تحرك نيروهای دست راستی (سلطنت طلبان ،مجاهدين  و همچنین طرفداران فدرالیزم در ایران )

جمهوری اسلامی بازهم جنایت آفرید , محمد ثلاث را کشتند!

جمهوری اسلامی بازهم جنایت آفریدمحمد ثلاث را کشتند! مردم، وجدانهای بیدار و آگاه، همه مجامعی که برای رهایی محمد ثلاث از طناب دار از هیچ کوششی فرو گذار نکردید! دستگاه خونریز قضائی جمهوری اسلامی، محمد ثلاث بی‌گناه را کشت تا وحشت خود را در پناه چوبه...

اعدام محمد ثلاث و خطر اعدام رامین حسین پناهی

اعدام محمد ثلاث و خطر اعدام رامین حسین پناهیهمان طور که انتظار می رفت، محمد ثلاث را اعدام کردند، این احتمال وجود داشت که در پناه تب فوتبال طناب ها را آماده کنند، که کردند و روز جاری دو اعدام صورت گرفت، که یکی از آنها آقای ثلاث بود.از دیگر سو رامین...

صدهها پناهجو در دریا از مرگ حتمی نجات یافتند

صدهها پناهجو در دریا از مرگ حتمی نجات یافتنددولت جدید سوسیالیست اسپانیا ۶۲۹ پناهجوی سرگردان در دریای مدیترانه را پذیرفتهفته پیش این پناهجویان به چند صد متری ایتالیا می رسند که پلیس دریایی ایتالیا اجازه ورود به خشکی را به آنها نمیدهد. نخست وزیر...

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران دربارەی ادامە‌ی مصادره و غارت اموال کانون

بیانیه‌ی کانون نویسندگان ایران دربارەی ادامە‌ی مصادره و غارت اموال کانوندر ادامه‌ی یورش نیروهای امنیتی و انتظامی به محل برگزاری مراسم پنجاه سالگی کانون نویسندگان ایران و غارت اموال کانون در روز جمعه 4 خرداد 1397، دیروز (27 خرداد) کتاب های کانون...

صفحه‌ها

اشتراک در RSS - آزادى بيان