آخرین خبرهای داغ نوامبر 30, 2016

1
چهارشنبه, 30 نوامبر, 2016 - 12:45

اعلام برقراری حکم جلب محمود صادقی از سوی دادستان تهران موجی از واکنش برانگیخت. رئیس مجلس پیام فرستاد، نایب رئیس هشدار داد، برخی نمایندگان حتی از استعفای دسته‌جمعی سخن می‌گویند و مشاور روحانی می‌گوید: به کجا چنین شتابان!

4251161
7513
7513