آخرین خبرهای داغ دسامبر 14, 2016

1
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - رباني با اشاره به لزوم ارتقاء جايگاه شوراي عالي استان ها گفت: رسانه ملي بايد با تدوين برنامه هاي دائمي و پخش آن به صورت سراسري در شناساندن اين شورا به مردم کمک کند.

4296478
119
0
2
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - محمد خدايگاني با اکثريت آرا در هفتمين جلسه اين شورا به عنوان رئيس سال چهارم دوره چهارم شوراي اسلامي استان گيلان انتخاب شد.

4296480
119
0
3
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:45

خبرگزاري آريا - در سي‌امين جلسه شوراي اسلامي استان اردبيل انتخابات شوراي استان برگزار شد که در رحيم آقازاده بار ديگر به عنوان رئيس اين شورا انتخاب شد.

4296488
119
0
4
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 17:03

خبرگزاري آريا - کوليوند در جلسه با کميسيون توسعه و عمران و فرهنگي و اجتماعي شوراي عالي استانها بر لزوم همکاري شوراي عالي استانها با مجلس در راستاي تخصصي کردن شوراها تاکيد کرد.

4296450
119
0
5
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - روشناسي با استناد به ماده بندها 2 تا 34 ماده 71 قانون شوراها گفت: در اين قانون بر سرمايه گذاري و جذب سرمايه توسط شوراها و شهرداران اشاره شده است و با استناد به اين ماده مديريت شهري هيچ محدوديت قانوني براي جذب سرمايه گذار ندارد.

4296457
119
0
6
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - ماشاءاله سعادتمندفر گفت: ايجاد يک دفتر يا نمايندگي نظام مهندسي در شهرها و بخش هاي تابعه استان بسيار ضروري است به گزارش پايگاه اطلاع رساني شوراي عالي استانها، ماشاء اله سعادتمند نايبرئيس اين شورا در جلسه شوراي استان با حضور دکتر...

4296463
119
0
7
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - منصوري گفت: در اولين روز ورود اعضاي شوراي عالي استان ها  به اين نهاد بايد براي کل دوره برنامه کوتاه مدت، ميان مدت و کوتاه مدت تدوين شود و با در نظر گرفتن شرايط موجود مشخص شود که در انتهاي دوره به کجا خواهيم رسيد.

4296467
119
0
8
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - حسن شکراللهي نماينده استان سمنان در شوراي عالي استان ها با کسب حداکثر آراء براي يک سال آينده به عنوان رئيس شوراي اسلامي استان مطبوعش  انتخاب شد.

4296469
119
0
9
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - رييس شوراي اسلامي استان اصفهان گفت: روستاهاي استان بشدت در معرض کاهش جمعيت و در نهايت تخليه کامل قرار گرفته اند.

4296476
119
0
10
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:45

خبرگزاري آريا - جهانيان با اشاره به اهميت آموزش شوراها گفت: اگر اعضاي شورا به طور مناسب آموزش ببينند مي توانند در مديريت کشور سهمي براي خود قائل شوند.

4296485
72
72
11
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:45

خبرگزاري آريا -

4296489
72
72
12
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:47

خبرگزاري آريا - مديرکل حفاظت محيط زيست آذربايجان شرقي در جلسه شوراي اسلامي استان متبوعش بر ضرورت بهره گيري از پتانسيل هاي ارزشمند شوراي اسلامي استان براي حفظ محيط زيست تاکيد کرد.حميد قاسمي مدير کل حفاظت محيط زيست استان آذربايجان شرقي با حضور در سي...

4296452
72
72
13
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:47

خبرگزاري آريا -

4296453
72
72
14
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - رئيس شوراي عالي استانها با تاکيد بر اينکه بايد از کاغذ بازي اداري بکاهيم و روند سرمايه گذاري را آسان کنيم تا سرمايه گذار به فکر سرمايه گذاري در کشورهاي ديگر نباشد گفت: کشور ما در زمينه آسان بودن سرمايه گذاري رتبه پائيني دارد و اين...

4296454
72
72
15
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - مديرعامل سازمان سرمايه گذاري شهرداري تهران و دبير کميته سرمايه گذاري کلان شهرها گفت: برخي قوانين دست و پاگير و همچنين نبود تضمين براي سرمايه گذار از مشکلات سرمايه گذاري در شهرداري هاست.

4296455
72
72
16
چهارشنبه, 14 دسامبر, 2016 - 16:46

خبرگزاري آريا - روند توسعه شهري تهران در سال هاي اخير به سمت بلند مرتبه سازي بوده است که نتيجه آن از بين رفتن هويت فرهنگي و طبيعي شهر و شکل گيري نوعي الگوي ناپايدار توسعه شهري شده است.

4296459
72
72