آخرین خبرهای داغ فوریه 1, 2017

1
چهارشنبه, 1 فوریه, 2017 - 16:45

آیا در صورت بروز فاجعه‌ای جدید و ویرانگر ما نیز راه کشتار را پیش می‌گیریم؟هیتلر صرفاً یک ناسیونالیست یا اقتدارگرا نبود. معرفی هیتلر به‌مثابۀ یک نژادپرست ضد یهود یا ضد اسلاو، استعداد بالقوۀ ایده‌های نازی را دست‌کم می‌گیرد. ایده‌های او دربارۀ...

4457012
88
88