بازی امتیازگیری

۳۱ شهریور ۱۳۹۶

شايد اگر ملامصطفي بارزاني زنده بود به مسعود پسرخود افتخار مي كرد. هر چند که اقدام بارزانی کوچک با مخالفت جهانی و منطقه ای همراه بوده است.